Adatkezelési szabályzat

A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (székhelye: Csíkszereda, Petőfi Sándor utca, 55. szám) - továbbiakban FIF - adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével.

 

A személyes adatok kezelésének célja

Programszervezés, információáramlás megkönnyítése, elektronikus ügyintézés lehetővé tétele, statisztikák készítése.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, az EU 679/2016-os rendeletének, 6. cikkely, I. paragrafus, a) pontja alapján.

 

Az adatok tárolásának időtartama

A megadott személyes adatokat az adatrögzítés pillanatától kezdődően 5 évig tároljuk.

 

Az adatkezelés alanyának jogai

A természetes személy tudomásul veszi, hogy beleegyezése bármikor visszavonható, hogy joga van kérni az adatok helyesbítését, az adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, és az adatai hordozhatóságát, valamint joga van az automatikus adatfeldolgozás esetén tiltakozni. Bármely kérdés esetén, az office@fif.ma címen tudunk segíteni. Panasz az illetékes felügyeleti hatóságnak nyújtható be: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30; Sector 1, irányítószám: 010336; Bukarest, Románia.

 

Az Adatkezelési Alapelvek megvalósulása

Az alábbi pontokban foglaltuk össze, miként felelünk meg a GDPR 5. cikkének (1) bekezdésében rögzített elveknek:

1) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Az érintettek a honlapjainkon (fif.ma, csit.fif.ma, nezopont.fif.ma, fiok.fif.ma) történő regisztráció/feliratkozás során tájékoztatást kell kapjanak az adataik kezeléséről és jogaik gyakorlásának lehetőségeiről. Az adatokat jogalap nélkül nem kezeljük. Nem adunk át és semmilyen formában nem értékesítünk személyes adatokat harmadik fél számára. Ez alól kivételt képez a törvény által felhatalmazott hatóságok felé történő adatszolgáltatási kötelezettség.

2) Célhoz kötöttség

Az adatok csak olyan célból kerülnek felhasználásra, amelybe a természetes személy beleegyezett – az adatkezelés a hatályos szövetségi szabályzat keretein belül történik. Tilos az adatok felhasználása más célból.

3) Adattakarékosság

Csak azokat az adatokat tároljuk, amelyek szükségesek a cél teljesítéséhez – törekszünk a tárolt adatok minimalizálására.

4) Pontosság

Naprakészen tartjuk az adatokat.

5) Korlátozott tárolhatóság

A fennebb rögzített adattárolási időtartamon túl, a természetes személy adatait továbbá nem tároljuk azonosítható módon. Egyes nem személyes adatok tárolásra kerülhetnek, de csak statisztikai célokból.

6) Integritás és bizalmas jelleg

Az adatokhoz illetéktelen személy a FIF-en belül nem férhet hozzá.

7) Elszámoltathatóság

A természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre, annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e szabályzattal összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén naprakésszé tesszük.

 

Adatvédelmi felelős

Kijelölt adatvédelmi tisztviselő, a FIF mindenkori képviseletre jogosult vezetője, aki ezt a feladatát delegálhatja (írásbeli meghatalmazással) a bármely munkavállalójára és/vagy önkéntesére a jogi előírások betartásával.

 

Egyéb rendelkezések

A szolgáltatás biztosítása érdekében a FIF tőle elvárható gondossággal mindent megtesz. Ezért előírja, hogy a fenti adatkezelési elveket az adatbázishoz hozzáférők is kötelesek elfogadni. Amennyiben arról értesül, hogy a kezelt adatok harmadik illetéktelen fél kezébe jutottak, vagy juthatnak, azonnal intézkedik a jogsértő állapot megszüntetése iránt, és az adatokat jogtalanul használó ellen polgári és szükség esetén büntető peres eljárást kezdeményez a hatályos törvények alapján.

Az itt meg nem határozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadó.

Helytelen vagy hibásan megadott adatokból adódó problémákért az FIF nem vállal felelősséget.

A fif.ma sütiket használ, hogy finoman működjön.


És tényleg! Weboldalunk a felhasználói élmény fokozása, illetve a biztonságos és optimális böngészés érdekében használja a sütiket. 

Süti tájékoztatónkat ITT, az Adatkezelési Szabályzatot pedig ITT olvashatod át.

Süti választás